Septikud


Kui Teil puudub ühendus ühtse veevärgiga, on siiski oluline, et reovesi mis tekib, ei reostaks loodust, septik on selleks tõhusaim variant. Septiku ülesandeks on eraldada ja selitada reovees olev heljum. Tahked osad settivad mahuti põhja, toimub anaeroobne lagundusprotsess ja sete hüdrolüüsub osaliselt. Läbides kõik kolm septiku kambrit, juhitakse heitveed, millest on eraldunud hõljum ja sete, kas imb-või filterväljakule. Seda, kas Teie eramu piirkonnas on lubatud puhastatud reovett immutada, saab täpsustada kohalikust omavalitsusest.

Kui septiku paigaldamine osutub võimatuks, siis on võimalus paigaldada kogumismahuti. Heitvete loomulik imbumine pinnasesse on kõige tavalisem ja üldjuhul ka kõige tõhusam viis heitveest vabanemisel. Sellise meetodi kasutamine sõltub pinnase suutlikkusest heitvett vastu võtta. Heitvete puhastamise lõppetapp leiab aset vahetult imbväljaku killustikukihis ja seda ümbritsevas pinnases.

2m3 septik sobib kliendile, kelle majapidamises elab 2-3 inimest.
3m3 septik sobib kliendile, kelle majapidamises elab 3-5 inimest.
4m3 septik sobib kliendile, kelle majapidamises elab 5-8 inimest.
5m3 septik sobib kliendile, kelle majapidamises elab 8-12 inimest.

Septikusse juhitav reovesi settib mahutis, mis on jaotatud kolmeks kambriks. Kolmandast kambrist väljavoolav hall vesi juhitakse imbväljakusse, kust see imbub pinnasesse. Septiku eeliseks mahuti ees on selle odavam käitlemine. Septikut tühjendatakse mitte harvemini, kui 1 kord aastas. Mahutit tuleb tühjendada igal täitumisel. Siinkohal tasub meeles pidada, et ühe inimese kohta tekib kuus orienteeruvalt 3 m3 reovett. Pinnase koormuse vähendamiseks võib kasutada mahutit tualettvee jaoks ja üldise pesuvee jaoks septikut.